Slovar izrazov

Zemeljski plin (ZP)
Gorljiv naravni plin, mešanica plinastih ogljikovodikov iz podzemnih nahajališč, ki so nastali z razkrojem organskih snovi med plastmi v zemljini skorji; pridobivanje je lahko samostojno ali pa povezano s pridobivanjem surove nafte; glavna sestavina je metan, prisotni pa so tudi težji ogljikovodiki, etan, propan, butan, drugi težji ogljikovodiki, pa tudi para, helij, dušik, vodikov sulfid in ogljikov dioksid; uporablja se v industriji in gospodinjstvih za ogrevanje, za proizvodnjo električne energije, kot avtomobilsko gorivo (CNG); od nahajališč do uporabnika potuje po podzemnih plinovodih; v Sloveniji merimo volumske količine v standardnih kubičnih metrih (Sm3, 15 ºC, 1,01325 bar).

Utekočinjeni zemeljski plin (UZP)
Utekočinjeni zemeljski plin (UZP) je zemeljski plin ohlajen na temperaturo −161.6 °C (111.55 K), pri kateri se osnovna sestavina zemeljskega plina, to je metan, utekočini. Čeprav je treba vzdrževati zelo nizko temperaturo, je utekočinjeni zemeljski plin primernejša oblika za (ladijski) transport kot zemeljski plin v plinastem stanju. Transport zemeljskega plina po plinovodih pod visokim tlakom (do 100 barov) je do približno 4000 km cenejši kot ladijski prevoz UZP. Če je plinovod treba položiti pod morjem, je razdalja, pri kateri se stroški izenačijo, krajša.

UZP ima pri atmosferskem tlaku 1 bar prostornino 600-krat manjšo od plina v plinastem stanju. Transport UZP poteka po morju v posebnih tankerjih, ki imajo toplotno izolirane rezervoarje, in ga na plinskih terminalih s segrevanjem pretvorijo nazaj v plinasto stanje in hkrati tlak plina povišajo tako, da je primeren za transport po plinovodih.

Stisnjeni (komprinirani) zemeljski plin / Compressed Natural Gas (CNG)
Stisnjen zemeljski plin je zemeljski plin komprimiran v jeklenke oz. rezervoarje na manj kot 1 % svojega volumna. Uporablja se kot avtomobilsko gorivo; pomen tega goriva je vse večji zaradi manjših škodljivih emisij, kot jih imajo tekoča goriva.

Kalorična vrednost (KV) 
Merilo za količino energije, ki se sprosti v obliki toplote pri zgorevanju goriva (zemeljskega plina); enota za plinasta goriva kJ/m3 ter tudi kWh/m3; meri se zgornja (Gross Calorific Value) ali spodnja (Net Calorific Value) kalorična vrednost; zgornja vključuje toploto, nastalo ob kondenziranju vodne pare v dimnih plinih in prehodu v tekočino, za razliko do spodnje, ki tega ne vključuje; povprečna zgornja kalorična vrednost zemeljskega plina v Sloveniji znaša 37.968 kJ/Sm3.


Zmogljivost – Kapaciteta
Maksimalni pretok (q) izražen v kubičnih metrih na časovno enoto (dan, ura) do katerega je uporabnik plinovodnega omrežja upravičen v skladu s pogodbo o dobavi, o dostopu ali o transportu.

Bilančna skupina
Skupina z enim ali več udeleženci trga, ki jo oblikuje dobavitelj zemeljskega plina, ki dobavlja zemeljski plin na prevzemno mesto prenosnega omrežja zemeljskega plina v Republiki Sloveniji za prodajo odjemalcem na predajnih mestih.

Sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO)
Upravljalec prenosnega omrežja, ki opravlja dejavnost prenosa zemeljskega plina in je odgovoren za nudenje sistemskih storitev, varno in zanesljivo obratovanje ter vzdrževanje plinovodnega sistema, katerega povezuje tudi z drugimi sistemi.

Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO)

Upravljalec distribucijskega omrežja, ki izvaja distribucijo zemeljskega plina in skrbi za obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja ter opravlja druge v Energetskem zakonu predpisane dejavnosti v zvezi z distribucijskim omrežjem.

Izravnava
Storitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja, ki za posameznega uporabnika (bilančno skupino) izravnava neuravnoteženost med dejansko dobavo in odjemom zemeljskega plina.

Povzeto po: http://www.geoplin.si/sl/zemeljski-plin/slovar-strokovnih-izrazov