Slovar izrazov

Vsi spodaj omenjeni izrazi so povzeti po:

  • Energetskem zakonu, Zakonu o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona in Dopolnitvah pravil za delovanje trga z električno energijo,
  • spletnem slovarju pojmov Javne agencije RS za energijo.

KRATICE
:
EZ - Energetski zakon
MM - merilno mesto
DO - Distribucijski operater
MT - manjša tarifa
VT - večja tarifa
ET - enotna tarifa

BILANČNA (POD)SKUPINA je skupina, katero sestavlja poljubno število uporabnikov elektroenergetskega omrežja z merilnimi mesti, na katera se nanašajo odprte pogodbe o nakupu in prodaji električne energije. Bilančna podskupina je del bilančne skupine.

BILANČNI OBRAČUN je obračun bilanc bilančnih skupin, v okviru katerega se določi količine odstopanj, izračunane s primerjavo tržnega plana bilančnih skupin in njihove celotne realizacije. Bilančni obračun vsebuje poleg količin odstopanj tudi finančne vrednosti odstopanj.

BILATERALNA POGODBA je kupoprodajna pogodba o prodaji in nakupu električne energije, ki jo skleneta dobavitelj in upravičeni kupec.

CENA ZA UPORABO OMREŽJA je cena, ki jo kupec električne energije plača za dostop do omrežij in je sestavljena iz omrežnine ter dodatkov k omrežnini, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.

DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA je prenos oziroma distribucija električne energije ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj prenosnega oziroma distribucijskega omrežja.

DINAMIKA ODJEMA je porazdelitev odjema po časovnih enotah v dogovorjenem obdobju, ki jo ponazarja obremenitveni diagram.

DISTRIBUCIJA je prenos električne energije kupcem po razdeljevalnem omrežju.

DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE je energetsko omrežje od prenosnega omrežja do končnega kupca.

DOBAVA je storitev, s katero dobavitelj zagotovi napajanje kupca z dogovorjeno količino energije v dogovorjenem obdobju, v dogovorjeni kakovosti in v dogovorjeni napajalni točki.

DOBAVNI POGOJI so tehnično in ekonomsko opredeljene obveznosti za dobavo energije, ki zavezujejo dobavitelja in kupca.DOBAVITELJ ENERGIJE je pravna ali fizična oseba, ki kupcu prodaja energijo.

DODATKI K OMREŽNINI so dodatki namenjeni za pokrivanje stroškov delovanja Agencije za energijo, sprostitve dolgoročnih prenosnih zmogljivosti za prenos zemeljskega plina in stroškov dobaviteljev zaradi neustavitve dobave energije.

DOSTOP DO OMREŽJA
je z zakonom zagotovljena pravica nelastnika omrežja, da pod znanimi nepristranskimi pogoji uporablja omrežje za prenos električne energije ob dogovorjenem času in za dogovorjeno količino energije.

ELEKTRIČNA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH VIROV je električna energija, proizvedena v elektrarnah, ki uporabljajo izključno obnovljive vire energije (sončna energija, hidroenergija ali energija vode, energija vetra, geotermalna energija, biomasa).

ENERGETSKE STORITVE so storitve, katerih ključni pogoj je raba energije.

ENERGIJA je vsaka oblika proizvedene ali pridobljene energije, namenjene za dobavo ali prodajo.

GOSPODINJSKI ODJEM
je odjem na nizki napetosti, ki obsega porabo električne energije v stanovanjskih enotah, pripadajočih gospodarskih prostorih in dostopih do njih, če priključna moč ne presega 16 kW.

GOSPODINJSKI ODJEMALEC je odjemalec, ki kupuje električno za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti.

POOBLASTILO IMETNIKA SOGLASJA je dokument, s katerim lahko imetnik soglasja za priključitev pooblasti dobavitelja električne energije ali uporabnika merilnega mesta ali tretjo osebo (plačnika), da v njegovem imenu posreduje zahteve za spremembe na merilnem mestu.

IZRAVNAVANJE ODSTOPANJ je odpravljanje odstopanj med dejansko obremenitvijo in pogodbeno ali napovedano obremenitvijo.

KONIČNA MOČ je največja moč, pri kateri v določenem obdobju končni kupec odjema električno energijo iz omrežja oziroma jo proizvajalec dobavlja v omrežje.

KONIČNA PORABA je največja poraba električne energije v določenem kratkem obdobju, katere pokritje zagotovi dobavitelj.

MERILNO MESTO je mesto, kjer se meri električna energija in je praviloma na prevzemno-predajnem mestu. Na prevzemno-predajnem mestu je lahko tudi več merilnih mest.

PLAČNIK je lastnik merilnega mesta ali po lastnikovem pooblastilu oseba, ki prevzame nase dolžnost plačevanja finančnih obveznosti dobavitelju in je s tem tudi naslovnik za dostavo računov in drugih sporočil dobavitelja.

POSLOVNI KUPEC je pravna ali fizična oseba, ki od dobavitelja kupuje električno energijo, ki ni namenjena lastni-domači rabi za gospodinjstvo.

MERILNI PODATEK je zapis, ki ga distribucijski operater posreduje za fakturiranje uporabe omrežja in električne energije.

NUJNA OSKRBA je dobava električne energije ranljivim kupcem, katerim bi ustavitev dobave električne energije pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, bivalne razmere, kraj prebivanja, premoženjsko stanje …) nujno potrebna, da se ne zgodi ogrožanje življenja in zdravja kupca in ljudi, ki z njim prebivajo; vsi stroški, ki zato nastanejo pri dobavitelju, se pokrijejo iz cene za uporabo omrežja.

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo (energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija).

OBRAČUNSKA MOČ je obračunski element obračuna uporabe omrežja; za merilna mesta z merjeno močjo je določena na podlagi izmerjene konične moči, za merilna mesta brez merjenja moči pa je, s pogodbo o dostopu do omrežja, dogovorjena vrednost moči, ki je na merilnem mestu določena oziroma nastavljena z napravo za omejevanje toka in je lahko enaka ali manjša od priključne moči.

ODPRTA POGODBA je pogodba o dobavi električne energije, ki jo skleneta odgovorni bilančne skupine oziroma podskupine in subjekt izravnave odstopanj in definira pripadnost bilančni skupini oziroma podskupini. Na vsako primopredajno mesto se lahko nanaša največ ena odprta pogodba.

OMREŽJE je sistem povezanih naprav, ki so namenjene prenosu ali distribuciji električne energije do kupcev.

OMREŽNINA je nadomestilo za uporabo omrežja, ki upošteva količino prenesene energije in ustrezni delež stroškov sistemskih storitev.

PASOVNI ODJEM je približno stalna poraba energije v daljšem obdobju.

POGODBA O DOBAVI je pogodba o oskrbi oziroma Pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

POSLOVNO OBČUTLJIV PODATEK je podatek, ki kaže na značilnost gospodarskega poslovanja pravne ali fizične osebe, kot so podatki o cenah, sklenjenih pogodbah in njihovi vsebini, obsegu poslovanja in poslovnih rezultatih ipd.

PRODAJALEC je pravna oseba, ki izdaja splošne pogoje in kupcu v svojem imenu in za svoj račun prodaja električno.

SISTEMSKE STORITVE so storitve v regulacijskem območju, potrebne za normalno delovanje elektroenergetskega sistema, kot so regulacija frekvence, regulacija napetosti, vzdrževanje ravnotežja med proizvodnjo in porabo, vodenje sistema, vzpostavljanje sistema po razpadu, razbremenjevanje preobremenjenih vodov, zagotavljanje moči za pokrivanje izgub in zagon izbranih agregatov brez zunanjega napajanja.

SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV je upravni akt, ki ga na podlagi javnega pooblastila izda distribucijski operater.

TARIFNI SISTEM ZA PRODAJO ENERGIJE je splošni akt, ki določa elemente in način njihove uporabe za prodajo energije tarifnim kupcem glede na vrsto odjema.

UPORABNIK OMREŽJA je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja energijo.

UPRAVIČENI KUPEC je kupec, ki ima pravico do svobodne izbire dobavitelja energije na trgu in lahko vpliva na dobavne pogoje.

VOZNI RED BILANČNE PODSKUPINE je vozni red izmenjav bilančne podskupine z ostalimi bilančnimi skupinami in podskupinami, ki ga za vsak obračunski interval izračuna organizator trga na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ter na podlagi evidentiranih bilateralnih pogodb.

VIŠJA SILA so nepredvidljivi, neobvladljivi, nepričakovani in nezakrivljeni dogodki, ki onemogočajo ali znatno otežujejo izpolnjevanje obveznosti pogodbenih strank. 

ZAGOTOVLJENA OSKRBA je oskrba, za katero v celoti jamči dobavitelj.

ZANESLJIV NAČIN OBVEŠČANJA je način obvestitve o nastanku višje sile, kjer stranka, na strani katere je nastal razlog višje sile, obvesti nasprotno stranko o nastanku le-te, nasprotna stranka pa s povratno informacijo potrdi prejem obvestila.

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovojujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene