Razlaga računa

Račun za električno energijo se lahko razlikuje glede na način obračuna.

Račun za dobavo električne energije (dejanska poraba)

Mesečni račun vključuje dejansko porabljeno energijo. Ta možnost je na voljo, če imate števec z daljinskim čitanjem ali dobavitelju v začetku meseca sporočate števčno stanje. Dobavljena električna energija se izračuna kot razlika med dvema zaporednima mesečnima odbirkoma števca. Plačilo električne energije po dejanski porabi omogoča primerjavo po mesecih in s predhodnimi leti.

Račun za predvideno dobavo električne energije (akontacija)

Mesečni račun vključuje predvidno porabo električne energije. Na osnovi porabe v preteklem obračunskem obdobju (običajno zadnjih 12 mesecev) se izračuna povprečna dnevna poraba (PDP). Vsak mesec se le-ta pomnoži s številom dni v mesecu, kar predstavlja osnovo za mesečni znesek računa. Enkrat letno pa se naredi obračun – letni obračun. V letnem obračunu se pregleda plačila za predvideno porabo v zadnjih 12 mesecih. Na osnovi odčitka števca Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) se plačila za predvideno dobavo električne energije uskladijo z dejansko porabljeno električno energijo. Pri uskladitvi predhodnih plačil z dejansko porabo je mogoče:
 • preplačilo – v povprečju je bilo vsak mesec plačano več, kot je znašala dejanska poraba oz. letošnja poraba je bila nižja od porabe v preteklem letu,
 • doplačilo – v povprečju je bilo vsak mesec plačano manj, kot je znašala dejanska poraba oz. letošnja poraba je bila višja od porabe v preteklem letu.

Kaj pomenijo postavke na računu za električno energijo?

Račun, ki ga mesečno prejmete, je odvisen od načina merjenja električne energije (mesečni oziroma letni). Način merjenja določa SODO. Na njem se poleg električne energije obračunajo še trošarina in DDV. Če ste dobavitelja (INVOLTA d.o.o.) električne energije pooblastili tudi za posredovanje pri plačilu stroškov uporabe omrežij, vam zaračunamo še stroške uporabe omrežij in druge prispevke, določene s strani države.Račun za dobavljeno električno energijo je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov:
 • električna energija,
 • omrežnina ter prispevki,
 • trošarina in DDV.
Končni znesek za plačilo dobavljene električne energije za odjemalca je sestavljen iz naslednjih postavk po zgornjih sklopih:

1. cene porabljene (ali predvidene porabe) električne energije

Ceno energije določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v višji (VT), nižji (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.
Čas trajanja posamezne tarifne postavke je določen v splošnem aktu Agencije za energijo.
Večje dnevne tarifne postavke (VT) se obračunavajo od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00. 
Manjše dnevne tarifne postavke (MT) se obračunavajo v preostalem času in ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00. 

Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET:
 • energija VT = cena in poraba energije v času večje tarife
 • energija MT = cena in poraba energije v času manjše tarife
 • energija ET = cena in poraba energije v času enotne tarife

2. omrežnine

Odjemalec električne energije plača za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-predajnega mesta. Omrežnina je namenjena izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja (SODO, d.o.o.), dejavnosti sistemskega operaterja (ELES, d.o.o.), pokrivanju stroškov sistemskih storitev (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.

Omrežnina je sestavljena iz:
 • cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk, in
 • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

3. prispevkov

 • prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE); določa ga Vlada RS in je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Obračuna se na obračunsko moč v kilovatih.
 • prispevek za energetsko učinkovitost (URE), je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.
 • prispevek za delovanje operaterja trga, ki ga določa Vlada RS in je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore.

4. trošarine na električno energijo, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi

5. davka na dodano vrednost, na zneske zgornjih postavk se na vsakem računu zaračuna tudi DDV po 22-odstotni davčni stopnji.


Kako se zaračunavajo postavke na mesečnem računu za električno energijo?

Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema električne energije dolžan plačati uporabnik sistema (odjemalec) elektroperaterju. Omrežnine za prenosni sistem, za distribucijski sistem in za priključno moč so namenjene pokrivanju stroškov elektrooperaterjev, ki se nanašajo na vzdrževanje in delovanje ter razvoj sistema. Omrežnina za prenosni sistem je namenjena tudi pokrivanju stroškov sistemskih storitev. Višina je določena s strani regulatorja trga - Agencije za energijo na podlagi metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Agencija za energijo kot osnovo metodologije za obračunavanje omrežnine uporablja netransakcijsko metodo poštne znamke.
Za regulativno obdobje 2016–2018 je Agencija za energijo z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 66/2015, 105/2015) določila višino upravičenih stroškov za sistemskega operaterja električne energije, družbo ELES, d.o.o., in distribucijskega operaterja električne energije, družbo SODO, d.o.o. in s tem uveljavila pogoje za določitev tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev v obdobju 2016‒2018. Tarifne postavke za omrežnine so objavljene v Uradnem listu RS št. 99/2015.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE)
Na podlagi 378. člena Energetskega zakonika (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/2014) in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 46/2015) so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE). Vrednost prispevkov, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije, je odvisna od moči in napetostne ravni prevzemno-predajnega mesta, kategorije odjemalca in namena porabe energije ter se obračuna na kW obračunske moči končnega odjemalca na mesečnem nivoju.
Višina prispevka določi vlada na podlagi obrazloženega predloga Centra za podpore. Agencija za energijo nato tako dogovorjeno višino prispevka določi z Aktom o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Ur.l. RS, št. 56/2015). Prejeti prispevek dobavitelj prenakaže Centru za podpore.
Pravna podlaga:
1. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 66/15, 105/15),
2. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2016-2018 (Ir. L. RS, št. 99/2015),
3. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 46/2015),
4. Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Ur.l. RS, št. 56/2015),
5. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Ur.l. RS, št. 8/2009).

Prispevek za energetsko učinkovitost (URE)
Višino prispevka določa Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (317. člen Energetskega zakona (EZ-1); Ur. l. RS, št. 17/2014, 81/2015). Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014) določa višino prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije in zemeljskega plina iz omrežja operaterju, končni odjemalec toplote iz omrežja, trdnih, tekočih in plinastih goriv pa dobavitelju električne energije. Sredstva so se mesečno nakazujejo Eko skladu in so namenjena izvajanju programa Eko sklada. 

Prispevek za delovanje operaterja trga
Prispevek za delovanje operaterja trga je nadomestil dodatek k omrežnini za delovanje organizatorja trga Borzen in dodatek k omrežnini za delovanje Agencije za energijo (AGEN).
Prispevek je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore. Prejeti prispevek dobavitelj posreduje operaterju trga. Podlaga za zaračunavanje prispevka je določena v 98. členu Energetskega zakona (EZ-1,Ur. l. RS št. 17/2014, 81/2015). Višino prispevka določa Vlada RS na podlagi Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 39/2015). Vlada je višino prispevka določila s sklepom št. 36001-11/2010/4 z dne 23.9.2010.

Trošarina na električno energijo
Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi, osnove za zaračunavanje dodatka so določene v Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 35/10 s spremembami) in Uredbi o določitvi zneska trošarine za električno energijo (Uradni list RS, št. 61/10).

Davek na dodano vrednost
Na vsakem računu je zaračunan tudi DDV po 22-odstotni davčni stopnji, osnova zanj je Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami). 

 

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovojujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene