SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE malim poslovnim odjemalcem

UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje prodaje, nakupa in dobave ter pravice in obveznosti dobavitelja in odjemalca, razen v primerih, ki so v pogodbi med njima drugače določeni.
S podpisom ustrezne pogodbe o dobavi električne energije (v nadaljevanju: pogodba) postanejo ti splošni pogoji in cenik za dobavo električne energije sestavni del pogodbe.
Odjemalec potrjuje, da je seznanjen z njihovo vsebino in jih v celoti sprejema.

OPREDELITEV POJMOV

Vsi uporabljeni pojmi imajo v teh splošnih pogojih enak pomen kot v Energetskem zakonu, podzakonskih aktih in drugih predpisih, razen v primerih, ko je izrecno določeno drugače.
Mali poslovni odjemalec (v nadaljevanju odjemalec) električne energije je odjemalec na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč manjšo od 41 kW.
Dobavitelj je pravna oseba, ki odjemalcu dobavlja električno energijo.
Operater je sistemski ali distribucijski elektrooperater, odgovoren za obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega oziroma elektrodistribucijskega omrežja na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji oz. transportu električne energije.
Merilno mesto je mesto, kjer se meri električna energija, in je praviloma na prevzemno predajnem mestu, kjer odjemalec prevzema električno energijo iz omrežja in na katerem je lahko več merilnih mest.
Plačnik je imetnik soglasja za priključitev, podpisnik pogodbe ali po pooblastilu in soglasju imetnika soglasja za priključitev oseba, ki prevzame nase dolžnost poravnave finančnih obveznosti po teh splošnih pogojih in pogodbi, in je v tem primeru naslovnik za dostavo računov in drugih sporočil dobavitelja.
Lastnik merilnega mesta je imetnik soglasja za priključitev na elektroenergetsko omrežje.
Poslovno občutljiv podatek je podatek, ki kaže na značilnost gospodarskega poslovanja pravne ali fizične osebe, kot so podatki o cenah, sklenjenih pogodbah in njihovi vsebini, obsegu poslovanja in poslovnih rezultatih ipd.
Ustrezno obvestilo je objava na dobaviteljevih spletnih straneh oziroma na hrbtni strani računa za dobavljeno električno energijo, po e-pošti ali drug primeren način obveščanja.
Višja sila so nepredvidljivi, neobvladljivi, nepričakovani in nezakrivljeni dogodki, ki onemogočajo ali znatno otežujejo izpolnjevanje obveznosti pogodbenih strank. V času trajanja višje sile sta dobavitelj in odjemalec oproščena izpolnitve obveznosti iz teh splošnih pogojev in pogodbe, oziroma v primeru delne nemožnosti sorazmerno oproščena izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti, kakor tudi kakršne koli odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz poslovnega odnosa v času trajanja višje sile. O primeru nastopa ali prenehanja višje sile je stranka, ki se nanjo sklicuje, dolžna nemudoma po telefonu, telefaksu, spletni strani, e-pošti ali po sredstvih javnega obveščanja obvestiti nasprotno stranko. V nasprotnem primeru odgovarja za vso zaradi tega nastalo škodo. O nastopu višje sile na elektrodistribucijskem omrežju odjemalca obvesti operater.

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Dobavitelj bo odjemalcu dobavljal električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s temi splošnimi pogoji, cenikom in pogodbo, razen v primerih višje sile in izpadov oziroma ukrepov, na katere dobavitelj ne more vplivati ter v ostalih primerih, določenih z Energetskim zakonom in Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije oziroma ustreznim aktom, ki bo ta predpis nadomestil.
Odjemalec bo prevzemal električno energijo na način in pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo, temi splošnimi pogoji in pogodbo, razen v primerih višje sile, o nastanku katere je dolžan dobavitelja nemudoma pisno obvestiti, najpozneje pa v roku treh dni po nastopu le-te. Dobavitelj ne odgovarja za obveznosti operaterja, ki so določene z veljavnimi predpisi. V primeru motenj pri oskrbi z električno energijo, na katere dobavitelj ne more vplivati, dobavitelj ni odškodninsko odgovoren, prav tako pa ne odgovarja, če ne more izpolniti obveznosti iz razlogov, ki so na strani operaterja.
Dobavitelj bo sklenil pogodbo o dobavi električne energije z odjemalcem, ki izpolnjuje vse pogoje za sklenitev pogodbe v skladu z veljavnimi predpisi, ima pravno podlago za uporabo merilnega oziroma odjemnega mesta in nima neporavnanih zapadlih obveznosti do dobavitelja iz naslova predhodno sklenjenih pogodbenih razmerij z dobaviteljem oziroma, poplačilo zapadlih obveznosti dobavitelj ne uveljavlja po sodni poti. Dobavitelj lahko ob sklenitvi pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, oziroma kadarkoli v času trajanja pogodbe, zahteva od odjemalca ustrezno zavarovanje za poplačilo obveznosti po presoji dobavitelja.
S sklenitvijo pogodbe o dobavi odjemalec pod materialno odgovornostjo izjavlja, da je pred tem pravočasno prekinil vse dotedanje pogodbe o dobavi energentov z drugimi dobavitelji, če za to ni pooblastil dobavitelja.
Odjemalec se obvezuje pravočasno poravnati vse finančne obveznosti za dobavljeno električno energijo in morebitne druge storitve dobavitelja ter sporočati dobavitelju spremembe podatkov iz pogodbe o dobavi in druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih pogojev.

DODATNE STORITVE ALI PRODUKTI

Dobavitelj lahko nudi odjemalcu dodatne produkte ali storitve, ki jih odjemalec lahko naroči, obstoječe pa prekliče, v skladu z določili vsakokrat veljavnih pogojev, ki urejajo izvajanje storitev oziroma nudenje produktov. Preklic ali sprememba dodatnih storitev ali produktov ne pomeni preklica ali odstopa od pogodbe o dobavi električne energije. Vse storitve oziroma produkte (vključno z vsebino, pogoji in ceno) dobavitelj objavlja na svoji spletni strani.

CENE

Cene električne energije, dodatnih storitev in produktov, strošek opominjanja in podobno so določene v ceniku in objavljene na dobaviteljevih spletnih straneh.
Cene za električno energijo so praviloma določene ločeno za večjo dnevno tarifo (VT) in manjšo dnevno tarifo (MT) oziroma enotno dnevno tarifo (ET). Časi trajanja posamezne tarife so opredeljeni v aktu, ki določa metodologijo za določitev in obračunavanje omrežnine.

OBRAČUN, ZARAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE

Porabljena električna energija se obračuna tako, da so porabljene kWh v posamezni tarifi pomnoži s ceno za posamezno vrsto oskrbe v posamezni tarifi. Tip obračuna in obračunsko obdobje (mesečno ali letno) določa operater: pri mesečnem obračunu operater redno odčitava stanje števca električne energije mesečno, pri letnem pa enkrat letno.
Dobavitelj bo obračunal porabo električne energije na podlagi odčitka stanja števca s strani operaterja, in sicer najmanj enkrat letno, v vmesnem času pa bo odjemalcu izstavljal akontacijske račune za koledarske mesece na podlagi predvidene porabe. Znesek računa ali dobropisa, izdanega na podlagi obračuna, je razlika med zneskom za dejansko porabljeno električno energijo ter že zaračunanimi zneski med obračunskim obdobjem.
Osnovo mesečnega računa za predvideno dobavo izračuna dobavitelj na podlagi povprečne dnevne porabe odjemalca iz preteklega obračunskega obdobja in število dni v mesecu, v skladu s veljavnim aktom o delovanju trga z električno energijo, oz. pri novem odjemalcu določi operater oz. dobavitelj pričakovani povprečni mesečni odjem na podlagi nameščenih porabnikov električne energije, ki so podlaga za izračun višine računa za predvideno dobavo. Odjemalec z letnim tipom obračuna se lahko namesto akontacijskega načina plačevanja električne energije s pisno izjavo zaveže, da bo redno mesečno sporočal stanje števca na posameznem merilnem mestu od 1. do 5. v mesecu, dobavitelj pa mu bo na podlagi tako sporočane mesečne porabe obračunaval električno energijo brez nadomestila za izdelavo izrednega obračuna. V primeru da predhodni obračun ni bil plačan ali da odjemalec sporoči stanje števca po navedenem roku, dobavitelj sporočenega stanja števca ne bo upošteval. Odjemalcu, ki se s pisno izjavo ne zaveže, da bo redno mesečno sporočal stanje števca na posameznem merilnem mestu v navedenem roku, se izredni obračun izdela proti plačilu po ceniku dobavitelja.
Dobavitelj lahko odjemalcu na njegovo pisno zahtevo izstavi skupen račun za vse njegove obveznosti na posameznih odjemnih mestih. O uvedbi in pogojih uporabe izstavitve skupnega računa bo dobavitelj odjemalca predhodno in na ustrezen način obvestil.
Dobavitelj bo v obračun, poleg dobavljene električne energije, vključil tudi vse ostale predpisane dodatke, dajatve in prispevke ter po pogodbi, sklenjeni z operaterjem, tudi uporabo omrežja, ki ga operater preko dobavitelja zaračunava odjemalcu, in s tem omogočil odjemalcu plačevanje električne energije in uporabe omrežja s skupnim računom.
Dobavitelj bo za vse finančne obveznosti odjemalca (ceno električne energije, dodatne storitve, takse in dajatve ter morebitni strošek opominjanja, morebitne stroške izterjave in morebitne zamudne obresti) izstavljal račun praviloma enkrat mesečno za preteklo enomesečno obdobje.
Rok plačila vseh finančnih obveznosti je 15 (petnajst) dni od izstavitve računa, razen, če predpisi ali pogodba ne določajo drugače. Če odjemalec ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa vložiti pisni ugovor dobavitelju v osmih dneh od dneva prejema računa ali obračuna. Dobavitelj je dolžan odjemalcu posredovati pisni odgovor na ugovor v osmih delovnih dneh od dneva prejetja ugovora.
V primeru zamude s plačilom bo dobavitelj odjemalcu zaračunal stroške opominjanja in morebitne stroške izterjave ter zakonske zamudne obresti. Zakasnela plačila bo dobavitelj razvrščal po načelu najstarejše zapadle terjatve in jih razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, opominjanja in zamudnih obresti ter nato glavnico, pri čemer bo najprej pokril stroške dobave električne energije in ostale obveznosti po pogodbi o dobavi ter nazadnje stroške uporabe omrežja.
V primeru, da odjemalec ne plača vseh obveznosti niti po preteku roka za plačilo, določenega v opominu, lahko dobavitelj po predhodnem pisnem obvestilu odstopi od pogodbe in o tem obvesti operaterja najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom odpovednega roka.
V primeru nepravočasne izpolnitve finančnih obveznosti ima dobavitelj pravico, da poleg plačila zapadlih obveznosti zahteva, da mu odjemalec v roku, ki ne sme biti daljši od petnajst dni, posreduje ustrezno zavarovanje, na primer brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke, unovčljivo na prvi poziv, v višini zneska zadnjih treh izdanih računov, ali katerokoli drugo ustrezno zavarovanje po presoji dobavitelja.

OBVEŠČANJE

Dobavitelj in odjemalec bosta komunicirala in se medsebojno ustrezno obveščala na način, opredeljen s temi splošnimi pogoji, če ni drugače opredeljeno v pogodbi.

SPREMEMBE IN ODSTOPI

Sprememba podatkov: Odjemalec mora dobavitelja o spremembah podatkov, pomembnih za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, zlasti o lastništvu/najemu, spremembi imena, prebivališča, uvedenem postopku izvršbe zaradi dolgov, prisilni poravnavi ali stečaju, pisno obvestiti najkasneje v osmih dneh po nastali spremembi, sicer je dobavitelju odškodninsko odgovoren. Če odjemalec ne sporoči sprememb o nazivu oz. naslovu, lastništvu/najemu v zgoraj določenem roku, se računi in druga obvestila, poslana odjemalcu na ime in naslov, ki sta navedena v pogodbi, štejejo za prejeta.
Spremembe cen ali splošnih pogojev: Dobavitelj bo o spremembi cen električne energije, ki lahko pomeni povišanje plačila zanjo, ali o spremembi splošnih pogojev, če se nanašajo na izpolnjevanje pogodbe, odjemalca ustrezno obvestil vsaj en mesec pred uveljavitvijo spremembe. Če se odjemalec ne strinja z navedenimi spremembami, lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka s pisnim obvestilom v roku enega meseca po začetku veljave sprememb, sicer se šteje, da z njimi soglaša. Pri uporabi spremenjenih cen bo dobavitelj upošteval odčitane oziroma izračunane količine na dan uveljavitve novih cen za električno energijo.
Odstop od pogodbe: Pogodba se sklepa za nedoločen čas, razen če ni v pogodbi drugače dogovorjeno. Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo. Če odjemalčeva odpoved pogodbe začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe, je brez plačila pogodbene kazni, v nasprotnem primeru pa je odjemalec dolžan dobavitelju plačati pogodbeno kazen, kot je opredeljena v pogodbi, razen v primerih iz poglavja Spremembe cen ali splošnih pogojev. Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe, če odjemalec ne izpolni vseh svojih obveznosti do dobavitelja, in sicer v petnajstih dneh od pisnega opomina dobavitelja. Dobavitelj lahko v enakem roku odstopi od pogodbe tudi, če so podatki, ki jih je dal odjemalec ob sklenitvi pogodbe ali katerikoli drugi podatki, zagotovila ali izjave, ki jih je odjemalec posredoval dobavitelju v zvezi s pogodbo, neresnični, nepravilni, nepopolni ali zavajajoči.
V kolikor je odjemalec naročen na dodatne produkte ali storitve, katerih izvajanje je vezano na roke ali veljavnost pogodbe, zanj v primeru odstopa od pogodbe veljajo določbe dobaviteljevih pogojev za dodatne storitve ali produkte.
V primeru prenehanja pogodbe ali odstopa od pogodbe s strani ene od pogodbenih strank, mora pogodbena stranka, ki je odstopila od pogodbe, oziroma, ki trdi, da je pogodba prenehala, o tem nemudoma obvestiti operaterja in pričeti s postopkom menjave dobavitelja.
Če odjemalec preneha biti lastnik oziroma plačnik zgolj nekaterih merilnih mest iz pogodbe, se pogodba ne prekine, pisno obvestilo o spremembi lastnika oziroma plačnika nad predmetnimi merilnimi mesti pa velja kot aneks k pogodbi, ki prične veljati z dnem odčitka števca.

VARSTVO POSLOVNIH IN OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki se nanašajo na poslovno razmerje, so poslovna skrivnost dobavitelja. Tehnični podatki, dokumentacija in poslovne informacije, ki izvirajo iz tega poslovnega razmerja ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti dobavitelja, predstavljajo poslovno skrivnost in sta jo stranki dolžni varovati, razen za namen izterjave oziroma izvršbe zaradi dolga, v odnosu do pristojnega operaterja ter v primerih, kjer to zahteva zakon.
Dobavitelj bo osebne podatke v zvezi s pogodbenim razmerjem z odjemalcem zbiral, obdeloval, hranil in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe z odjemalcem, zaračunavanje storitev, obveščanje ter za potrebe analiz in neposrednega trženja.
Odjemalec se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja dobaviteljevih sporočil neposrednega trženja. Zaradi nemotenega izvajanja pogodbe odjemalec pooblašča dobavitelja, da si slednji sme kadarkoli in od kateregakoli organa, institucije, delodajalca, banke ali drugega upravljavca osebnih podatkov, pridobiti zahtevane podatke, z namenom preverjanja podatkov, navedenih v pogodbi oziroma za ugotavljanje njihovih sprememb ter zaradi morebitnega neplačila opraviti poizvedbe o odjemalčevih (dolžnikovih) osebnih podatkih in njegovem premičnem in nepremičnem premoženju.

KONČNE DOLOČBE

Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso dogovorjene s temi splošnimi pogoji in pogodbo, se uporabljajo določila Energetskega zakona in drugih predpisov, izdanih na temelju tega zakona, določila Obligacijskega zakonika, Stvarnopravnega zakonika, Stanovanjskega zakona in drugih predpisov, ki vplivajo na odnos med strankama. Smiselno se uporabljajo vse spremembe in dopolnitve predpisov, navedene v teh splošnih pogojih, v primeru razhajanj med določili teh splošnih pogojev in veljavnimi predpisi, se le-ti uporabljajo neposredno, dobavitelj pa bo v tem primeru na svojih spletnih straneh objavil čistopis teh splošnih pogojev, kar ne šteje za spremembe teh splošnih pogojev.

Ljubljana, dne 21.10.2017
INVOLTA d.o.o.

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovojujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene