SPLOŠNI POGOJI DRUŽBE INVOLTA D.O.O. ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE gospodinjskim odjemalcem


1. UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji družbe INVOLTA d.o.o. (v nadaljevanju Prodajalec) za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo pogoje dobave električne energije ter pravice in obveznosti pogodbenih strank. Splošni pogoji so sestavni del Pogodb o dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Pogodba) ter zavezujejo obe pogodbeni stranki. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Prodajalca www.involta.si.  
S sklenitvijo kupec potrjuje, da je seznanjen z vsebino Splošnih pogojev in jo v celoti sprejema. V primeru razhajanj med določbami Pogodbe in Splošnih pogojev veljajo določila Pogodbe. 

2. OPREDELITEV POJMOV

Vsi uporabljeni pojmi imajo v Splošnih pogojih enak pomen kot v Energetskem zakonu, podzakonskih aktih in drugih predpisih, razen v primerih, ko je izrecno določeno drugače. 
Gospodinjski odjemalec je fizična oseba, ki od družbe INVOLTA d.o.o. kupuje električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti in za potrebe oskrbe z električno energijo skupnih delov večstanovanjskih stavb. 
Kupec je gospodinjski odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev, to je lastnik merilnega mesta, ki je predmet Pogodbe, in podpisnik Pogodbe ter plačnik. Če kupec ni imetnik soglasja za priključitev, je pogoj za veljavnost Pogodbe soglasje imetnika soglasja za priključitev v skladu s pogoji distribucijskega operaterja (v nadaljevanju: operater), ki ga mora Kupec posredovati najkasneje v roku 3 (treh) dni od dneva poziva, sicer je odgovoren za vso nastalo škodo. V tem primeru Prodajalec posluje s kupcem, vendar lahko o pogodbenem odnosu, predvsem o neplačanih obveznostih in odstopu od Pogodbe, obvešča tudi lastnika - imetnika soglasja, ki je solidarno odgovoren za vse obveznosti iz naslova dobavljene električne energije (vključno s stroški uporabe omrežja), ne glede na morebiten drugačen dogovor kupca z imetnikom, razen če zakon ne določa drugače. Če kupec soglasja za priključitev nima, mora Prodajalcu povrniti vso morebitno škodo in poravnati vse račune, ki mu jih je izstavil Prodajalec.
Za potrebe Pogodbe in teh Splošnih pogojev se za pojem prevzemno-predajnega mesta uporablja pojem merilno mesto. Merilno mesto je mesto, kjer se izvajata prevzem in predaja elektrike in na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin o oddaji in odjemu elektrike .
Mesečno nadomestilo je nadomestilo za pokrivanje prodajalčevih stroškov poslovanja in predstavlja fiksni del cene pri drugi ponudbi oskrbe z električno energijo.
Višja sila so nepredvidljivi, neobvladljivi, nepričakovani in nezakrivljeni dogodki, ki onemogočajo ali znatno otežujejo izpolnjevanje obveznosti pogodbenih strank. V času trajanja višje sile sta Prodajalec in kupec oproščena izpolnitve obveznosti iz Splošnih pogojev in Pogodbe, oziroma v primeru delne nemožnosti sorazmerno oproščena izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti, kakor tudi kakršne koli odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz poslovnega odnosa v času trajanja višje sile. O primeru nastopa ali prenehanja višje sile je stranka, ki se nanjo sklicuje, dolžna nemudoma po telefonu, telefaksu, spletni strani, e-pošti ali po sredstvih javnega obveščanja obvestiti nasprotno stranko, v nasprotnem primeru odgovarja za vso zaradi tega nastalo škodo. O nastopu višje sile na elektrodistribucijskem omrežju kupca obvesti operater. 

3. OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA

Prodajalec bo kupcu zagotavljal dobavo električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s temi Splošnimi pogoji, vsakokrat veljavnimi ceniki,  Pogodbo ter predpisi, razen v primerih višje sile in izpadov oziroma ukrepov, na katere Prodajalec ne more vplivati ter v ostalih primerih, določenih s predpisi. V teh primerih Prodajalec ni odškodninsko odgovoren, ravno tako Prodajalec ne odgovarja za obveznosti operaterja. V primeru motenj pri dobavi električne energije, na katere Prodajalec ne more vplivati, Prodajalec ni odškodninsko odgovoren, prav tako pa ne odgovarja, če ne more izpolniti obveznosti iz razlogov, ki so na strani operaterja.
Kupec s podpisom Pogodbe dovoljuje Prodajalcu, da v njegovem imenu pri operaterju ureja dostop do omrežja, zastopa njegove interese v zvezi z dostopom do omrežja ter od operaterja pridobi vse podatke, potrebne za izvajanje pogodbe. 
Kupec bo od Prodajalca prevzemal vso električno energijo za merilna mesta, ki so predmet Pogodbe, in sicer na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi, temi Splošnimi pogoji in Pogodbo, razen v primerih višje sile. Kupec  lahko uporabi tako dobavljeno električno energijo izključno za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji za merilna mesta, ki so predmet Pogodbe. Kupec v zvezi s temi merilnimi mesti, ne sme kupovati, prodajati in trgovati z električno energijo brez pisnega soglasja Prodajalca. Kupec se obvezuje pravočasno poravnati vse obveznosti za dobavljeno električno energijo in morebitne druge storitve Prodajalca ter sporočati Prodajalcu spremembe podatkov iz Pogodbe in druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih pogojev. 
V primeru kršitev obveznosti s strani kupca ima Prodajalec pravico odstopiti od Pogodbe. V tem primeru se šteje, da je razlog za prenehanje Pogodbe na strani kupca, Prodajalec pa lahko od kupca zahteva povračilo nastale škode skladno z veljavno zakonodajo.
Pogoj za sklenitev in izvajanje Pogodbe je, da kupec nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Prodajalca iz naslova predhodno sklenjenih pogodbenih razmerij ter da so izdana soglasja za priključitev ter sklenjene pogodbe o priključitvi in o dostopu do elektroenergetskega omrežja (pogodbe o uporabi sistema) za merilna mesta, ki so predmet Pogodbe. Za obveznosti operaterja, ki so določene z veljavnimi predpisi (npr. zagotavljanje kakovosti električne energije ter kakovostne in nemotene oskrbe), Prodajalec ne odgovarja. Odčitavanje merilnih mest je v pristojnosti operaterja. Kupec mora morebitne dodatne odčitke s strani operaterja znotraj obračunskega obdobja urejati neposredno z operaterjem. Če pogodbe, sklenjene z operaterjem, prenehajo veljati, kupec s tem ni prost svojih obveznosti iz Pogodbe. 
V zvezi z merjenjem električne energije (odčitavanje merilnih mest, zamenjava merilnih naprav in podobno) Prodajalec nima nobenih stroškov. V primeru spremembe pogojev merjenja, zaradi katerih bi imel Prodajalec stroške s pridobivanjem potrebnih podatkov, dodatni stroški bremenijo kupca. Kupec je dolžan ves čas izvajanja Pogodbe operaterju omogočiti brezplačen in neoviran dostop do merilnih naprav – števcev.

4. PONUDBA OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Kupec lahko izbira med ponudbo dobave električne energije Prodajalca, katere vsebina, pogoji in cene so objavljeni na spletni strani Prodajalca. Kupec lahko spremeni vrsto oskrbe, upoštevaje veljavna določila pogojev, ki urejajo posamezno ponudbo oziroma paket Prodajalca. Za spremembo mora kupec Prodajalcu sporočiti odbirek s števca v roku 8 (osmih) dni od nastale spremembe, sicer bo Prodajalec upošteval ocenjene količine na podlagi povprečne dnevne porabe merilnega mesta kupca, in skleniti novo Pogodbo za izbrani paket.
Prodajalec lahko ponudi kupcem vrsto dobave z drugačnimi pogoji, kot veljajo v teh Splošnih pogojih. Druga ponudba dobave z električno energijo lahko obsega akcijske, paketne ali dodatne ponudbe, popuste in druge ugodnosti za kupce. Kupec se za takšno dobavo odloči s pristopno izjavo, podpisom nove Pogodbe ali aneksa k obstoječi Pogodbi ali na način, kot je določen v posebnih oz. akcijskih pogojih Prodajalca.

Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine posamezen paket, ki si ga je ob sklenitvi pogodbe izbral kupec, če o tem na ustrezen način obvesti kupca. V primeru ukinitve paketa, ki si ga je izbral kupec ob sklenitvi pogodbe, bo Prodajalec o tem obvestil kupca in mu omogočil zamenjavo paketa v roku 30 dni od obvestila. Če si kupec v tem roku ne bo izbral drugega paketa, bo lahko Prodajalec odpovedal Pogodbo skladno z določili teh Splošnih pogojev.  

5. DODATNE STORITVE ALI PRODUKTI

Prodajalec lahko nudi kupcu dodatne produkte ali storitve, ki jih kupec lahko naroči, obstoječe pa prekliče, v skladu z določili vsakokrat veljavnih pogojev, ki urejajo izvajanje storitev oziroma nudenje produktov. Preklic ali sprememba dodatnih storitev ali produktov ne pomeni preklica ali odstopa od Pogodbe. Vse storitve oziroma produkte (vključno z vsebino, pogoji in ceno) Prodajalec objavlja na svoji spletni strani. 
Dodatne storitve mora kupec zahtevati pisno. Naročene storitve bo Prodajalec, po tem ko jih bo opravil, kupcu obračunal na prvem naslednjem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo oz. na način kot izhaja iz pogojev naročenih storitev. 

6. CENE

Cene električne energije in storitev dobave so določene v ceniku posameznega paketa Prodajalca in objavljene na Prodajalčevih spletnih straneh (v nadaljevanju: cenik). Cene so v Pogodbi določene s sklicevanjem na cenik posameznega paketa, ki velja na dan sklenitve Pogodbe, in so začetne cene, ki veljajo do spremembe cen, ter se spreminjajo skladno z določili teh SP, s čimer kupec izrecno in vnaprej soglaša. Cenik je sestavni del Pogodbe. Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine na električno energijo, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij, dodatkov in prispevkov k uporabi elektroenergetskih omrežij ter morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Stroški vseh teh postavk bremenijo kupca in njihova sprememba ne pomeni spremembe cen iz cenika. Prodajalec o njihovi spremembi obvesti kupca naknadno, in sicer na hrbtni strani oziroma na prilogi računa, na katerem je ta sprememba upoštevana, ali na spletni strani Prodajalca.
Cene za električno energijo so praviloma določene ločeno za večjo dnevno tarifo (VT) in manjšo dnevno tarifo (MT) oziroma enotno dnevno tarifo (ET) in so izražene v EUR/kWh. Časi trajanja posamezne tarife so opredeljeni v aktu, ki določa metodologijo za določitev in obračunavanje omrežnine. 
Prodajalec lahko kadarkoli spremeni cene električne energije, vendar mora o tem obvestiti kupca skladno s Splošnimi pogoji in predpisi. Če se cene električne energije spremenijo in sprememba cen ne sovpada z zaključkom obračunskega obdobja, operater ne bo odčital števca. Spremenjene cene stopijo v veljavo z dnem, določenim s strani Prodajalca. Preveč ali premalo zaračunane količine električne energije se pri obračunu vrednotijo v sorazmerju s številom dni veljavnosti posamezne cene med odčitkoma na začetku in koncu obračunskega obdobja, na temelju katerih se naredi obračun električne energije.
Prodajalec lahko zaračuna stroške opominjanja, ki ne smejo presegati dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti.
Podatki o javnih dajatvah, določenih s strani države, in o njihovi višini ter druge informacije, ki jih mora Prodajalec skladno s predpisi sporočati na svoji spletni strani, se nahajajo na spletni strani www.involta.si.

7. OBRAČUN, ZARAČUNAVANJE, PLAČEVANJE IN ROKI

Porabljena električna energija se obračuna tako, da se porabljene kWh v posamezni tarifi pomnoži s ceno za posamezno vrsto oskrbe v posamezni tarifi. Tip obračuna (to je enotarifni/dvotarifni) in obračunsko obdobje (mesečno ali letno) določa operater: pri mesečnem obračunu operater redno odčitava stanje števca električne energije mesečno, pri letnem pa enkrat letno. Pri določitvi dejansko prevzete električne energije se upošteva razvrstitev po tarifnih časih, kot jih Prodajalec prejme od operaterja, ki zagotavlja njihovo pravilnost. V primeru morebitnega razhajanja med načinom obračuna, podatki o nazivni jakosti omejevalca toka (varovalke) in podatki o priključni ali obračunski moči, kot so navedeni v Pogodbi, ter podatki, ki jih Prodajalec prejme od operaterja, so merodajni podatki tisti, ki jih Prodajalcu posreduje operater in nadomestijo morebitne drugačne podatke, zapisane v Pogodbi.
Prodajalec bo kupcu obračunal porabo električne energije na podlagi obračunskih podatkov posameznega merilnega mesta posredovanih s strani operaterja. Prodajalec bo predvidoma kupcu izstavil 1 (en) račun mesečno na podlagi  podatkov o dejansko porabljeni količini električne energije (realizaciji) v posameznem mesecu, posredovanih s strani operaterja, oziroma, če operater ne pošilja mesečnih podatkov o števčnem stanju, na podlagi predvidene mesečne porabe. Predvidena mesečna poraba se določi na podlagi povprečne dnevne porabe kupca iz preteklega obračunskega obdobja in predvideno število dni v mesecu, v skladu z veljavnim aktom o delovanju trga z električno energijo, oz. pri novem odjemalcu določi operater oz. Prodajalec pričakovani povprečni mesečni odjem na podlagi nameščenih porabnikov električne energije, ki so podlaga za izračun višine računa za predvideno dobavo.
Prodajalec bo kupcu z letnim tipom obračuna predvidoma enkrat letno na podlagi obračunskih podatkov operaterja izdelal Obračun za obdobje od predhodnega odčitka. V Obračunu bo Prodajalec na podlagi podatkov o realizacija posameznega obdobja izdelal obračun prevzete električne energije ter na njegovi podlagi kupcu izdal račun ali dobropis. Morebitne pozitivne ali negativne razlike med zneskom za dejansko porabljeno količino električne energije in med v istem obračunskem obdobju že zaračunanimi zneski bo Prodajalec upošteval brezobrestno. Prodajalec bo izdelal Obračun tudi v primeru prenehanja Pogodbe
Prodajalec lahko po svoji izbiri za izstavitev računov uporabi podatke, ki mu jih za merilno mesto, ki je predmet Pogodbe, posreduje operater ali podatke, ki jih Prodajalcu posreduje kupec. Prodajalec lahko uporabi podatke, ki mu jih posreduje kupec, če se kupec z letnim tipom obračuna namesto akontacijskega načina plačevanja električne energije s pisno izjavo zaveže, da bo redno mesečno sporočal stanje števca na posameznem merilnem mestu od 1. do 5. v mesecu, Prodajalec pa mu bo na podlagi tako sporočane mesečne porabe obračunaval električno energijo brez nadomestila za izdelavo izrednega obračuna. V primeru, da predhodni obračun ni bil plačan ali da kupec sporoči stanje števca po navedenem roku, Prodajalec sporočenega stanja števca ne bo upošteval, temveč bo izdal račun upoštevaje povprečni pričakovani mesečni odjem. Kupcu, ki se s pisno izjavo ne zaveže, da bo redno mesečno sporočal stanje števca na posameznem merilnem mestu v navedenem roku, se izredni obračun izdela proti plačilu po ceniku Prodajalca. 
Prodajalec bo v obračun, poleg dobavljene električne energije, vključil tudi vse ostale dajatve, določene s strani države (to je dajatve, ki jih je skladno s predpisi Prodajalec električne energije dolžan zaračunavati končnemu odjemalcu). Če so izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in je Prodajalcu na podlagi pogodbe z operaterjem omogočeno tudi zaračunavanje uporabe omrežja kupcem, bo Prodajalec zaračunaval  dobavljeno električno energijo in uporabo omrežja s skupnim računom. Če kupec ni imetnik soglasja za priključitev, je pogoj za izvajanje te točke soglasje imetnika soglasja za priključitev, pri čemer imetnik soglasja za priključitev ostaja solidarno odgovoren za plačilo stroškov uporabe omrežja in stroškov dobavljene električne energije. V kolikor kupec zamuja s plačili najmanj 2 (dveh) mesečnih računov, ima Prodajalec pravico brez predhodnega kupčevega soglasja oziroma brez sklenjenega aneksa k Pogodbi po lastni presoji kupcu pričeti izstavljati račune zgolj za električno energijo in dajatve, določene s strani države (to je dajatve, ki jih je skladno s predpisi Prodajalec električne energije dolžan zaračunavati končnemu odjemalcu), stroške uporabe omrežja pa bo kupcu zaračunaval operater.
Plačilo računa iz Pogodbe  zapade v roku 15 (petnajstih) dni od izstavitve računa. V primeru reklamacije računa, je kupec dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa vložiti pisni ugovor Prodajalcu v 8 (osmih) dneh od dneva prejema računa ali obračuna. Kupec lahko terjatev iz računa poravna s pobotom, asignacijo ali cesijo samo ob predhodnem soglasju Prodajalca.
V primeru zamude pri plačilu ima Prodajalec pravico kupcu zaračunati stroške opominjanja in morebitne stroške izterjave ter zakonske zamudne obresti od dneva zamude do dneva plačila računa. Kupec je dolžan zamudne obresti, stroške opominjanja in morebitne stroške izterjave plačati takoj, ko mu Prodajalec posreduje obračun teh stroškov. Zakasnela plačila bo Prodajalec razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, opominjanja in zamudnih obresti ter nato glavnico, pri čemer bo najprej pokril stroške dobave električne energije in ostale obveznosti po pogodbi o dobavi ter nazadnje stroške uporabe omrežja.

8. OBVEŠČANJE

Prodajalec in kupec bosta komunicirala in se medsebojno ustrezno obveščala na način, opredeljen s temi Splošnimi pogoji, če ni drugače opredeljeno v Pogodbi. 
Prodajalec bo pošto (račune, opomine, odgovore na reklamacije, druge dokumente glede izvajanja Pogodbe, obvestila za potrebe neposrednega trženja in tržnih analiz, odpoved oziroma odstop od Pogodbe, drugo) pošiljal kupcu z redno pošto na naslov, naveden v Pogodbi, to je na naslov, ki je v Pogodbi naveden pri označbi kupca kot pogodbene stranke, ali po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v Pogodbi oziroma posredovan Prodajalcu s strani kupca (na primer ob oddaji povpraševanja za sklenitev Pogodbe), ali na drug način, dogovorjen v Pogodbi. Kot ustrezno obvestilo se šteje tudi obvestilo na hrbtni strani računa za električno energijo ali na Prodajalčevi spletni strani ali obvestilo, podano na drug primeren način. V kolikor pa kupec v Pogodbi navede naslovnika in naslov, na katerega naj Prodajalec pošilja račune, bo Prodajalec na ta naslov pošiljal samo račune. Če kupec v primeru spremembe podatkov v roku 8 (osmih) dni Prodajalcu teh sprememb ne sporoči v pisni obliki, veljajo obstoječi podatki, pri tem pa velja, da so računi in ostala dokumentacija, ki so poslani kupcu na podlagi teh podatkov, dostavljeni in pravilno prejeti s strani kupca. 
Kupec mora Prodajalcu odpoved oziroma odstop od Pogodbe poslati po pošti na naslove, navedene v Pogodbi ali na spletni strani Prodajalca. Kupec mora Prodajalcu vsa ostala obvestila (spremembe podatkov, reklamacije, drugo) poslati pisno po pošti ali po faksu ali elektronski pošti, in sicer na naslove oziroma številke faksa, navedene v Pogodbi ali na spletni strani Prodajalca.

9. SPREMEMBE PODATKOV, CEN IN SPLOŠNIH POGOJEV

Kupec mora  Prodajalca pisno obvestiti o vsaki spremembi podatkov, pomembnih za izvajanje Pogodbe, zlasti o spremembi imena, prebivališča,  o začetku postopkov zaradi insolventnosti (prisilna poravnava ali stečaj), nastop in prenehanje višje sile, vse spremembe v zvezi z merilnimi mesti, ki so predmet Pogodbe (sprememba številke merilnega mesta, priključne moči, prodaja, oddaja v najem ali prenova objekta in še posebej spremembe, ki lahko vplivajo na neizpolnjevanje pogojev za uvrstitev kupca med gospodinjske odjemalce in podobno), ter sprememba soglasja za priključitev, in sicer najkasneje v 8 (osmih) dneh po nastali spremembi, sicer se šteje, da se Prodajalcu znani podatki niso spremenili, na njih temelječi računi in morebitna druga pisanja Prodajalcu pa se štejejo kot vsebinsko pravilna, pravilno dostavljena in sprejeta. Kupec je Prodajalcu odgovoren za morebitno škodo, ki bi Prodajalcu nastala zaradi opustitve dolžnega obvestila. Kupec je dolžan predložiti dokumente, iz katerih so razvidni podatki, ki se spreminjajo. 
Prodajalec bo o spremembi cen električne energije, ki lahko pomeni povišanje plačila zanj, ali o spremembi Splošnih pogojev kupca ustrezno obvestil vsaj 1 (en) mesec pred uveljavitvijo spremembe, in sicer s pripisom na hrbtni strani računa oziroma na prilogi računa ali z ločenim dopisom ali po elektronski pošti. Obvestilo je zavezujoče in nadomešča vse začetne cene, navedene v Pogodbi oziroma ceniku, ter vse morebitne spremembe cen in velja kot dodatek k Pogodbi, razen če kupec odstopi od Pogodbe skladno s to točko. Če se kupec ne strinja z navedenimi spremembami, lahko odstopi od Pogodbe v roku enega meseca po začetku veljave sprememb, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni s pisnim obvestilom, sicer se šteje, da z njimi soglaša. Kupec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer Prodajalec te menjave ne ureja za kupca, Prodajalec pa kupcu vse do formalne zamenjave dobavitelja električno energijo zaračunava po novih cenah električne energije. Kupec mora v primeru odstopa od Pogodbe Prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane obveznosti. V primeru spremembe cen električne energije, ki ne pomeni povišanja plačila za električno energijo, Prodajalec o tej spremembi obvesti kupca najmanj 1 (en) dan pred njihovo uveljavitvijo z objavo na svoji spletni strani. Obvestilo je zavezujoče in nadomešča vse začetne cene, navedene v Pogodbi oziroma ceniku, ter vse morebitne spremembe cen in velja kot dodatek k Pogodbi. Pri uporabi spremenjenih cen bo Prodajalec upošteval odčitane oziroma izračunane količine na dan uveljavitve novih cen za električno energijo, skladno s temi Splošnimi pogoji.

10. PRENEHANJE POGODBE

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo. 
Kupec lahko odpove Pogodbo brez odpovednega roka z redno odpovedjo brez navajanja razloga. Če kupčeva odpoved pogodbe začne učinkovati manj kot eno leto po sklenitvi pogodbe, je kupec dolžan Prodajalcu plačati pogodbeno kazen, kot je opredeljena v Pogodbi. Kupec lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka zaradi menjave dobavitelja, pri čemer mora, v primeru če njegov odstop zaradi menjave dobavitelja začne učinkovati manj kot eno leto po sklenitvi pogodbe, Prodajalcu plačati pogodbeno kazen, kot je opredeljena v Pogodbi.
Kupec lahko brez odpovednega roka in brez dolžnosti plačila pogodbene kazni, kot je opredeljena v Pogodbi, odstopi od Pogodbe tudi v primerih določenih v teh Splošnih pogojih (zaradi spremembe Splošnih pogojev in cen) in v primeru, če Prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz Pogodbe (npr. ne zagotavlja redne dobave električne energije). 
Prodajalec lahko odpove Pogodbo z redno odpovedjo brez navajanja razloga z odpovednim rokom 8 (osem) dni. Prodajalec lahko odstopi od pogodbe: (1) Če kupec ne izpolni vseh svojih obveznosti iz Pogodbe (npr. ne poravnava stroškov za električno energijo, stroškov za uporabo omrežja, če te stroške plačuje Prodajalcu,  zamudnih obresti in ostalih obveznosti iz Pogodbe), in sicer niti v roku 15 (petnajst) dni od pisnega opomina Prodajalca. V tem primeru Pogodba preneha veljati na podlagi odstopa Prodajalca od Pogodbe brez odpovednega roka. Če je razlog odstopa neplačilo stroškov dobavljene električne energije, lahko Prodajalec do izvedbe odčitka zaključnega stanja merilne naprave s strani operaterja z enostransko izjavo odstop prekliče. (2) Če so podatki, zagotovila ali izjave, ki jih je Kupec posredoval Prodajalcu  v zvezi s sklenitvijo ali izvajanjem Pogodbe, neresnični, nepravilni, nepopolni ali zavajajoči. V tem primeru Pogodba preneha veljati na podlagi odstopa Prodajalca od Pogodbe s 15-dnevnim odpovednim rokom. 
Pogodba lahko preneha veljati tudi sporazumno ali v drugih primerih, določenih v Pogodbi in Splošnih pogojih. 
V primeru prenehanja Pogodbe mora pogodbena stranka, ki je odstopila od Pogodbe oziroma odpovedala Pogodbo oziroma ki trdi, da je Pogodba prenehala veljati, o tem nemudoma obvestiti operaterja. Kupec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer Prodajalec te menjave ne ureja za kupca. V primeru da čas (trenutek) prenehanja Pogodbe in čas (trenutek), ko Prodajalec skladno s predpisi ni več registriran kot kupčev dobavitelj, časovno ne sovpadata ter če trenutek, ko Prodajalec ni več registriran kot kupčev dobavitelj, nastopi kasneje kot prenehanje Pogodbe, je kupec dolžan povrniti Prodajalcu vse stroške odjema električne energije, obračunane po vsakokrat veljavnih cenah (vključno s stroški uporabe omrežja, dodatki in prispevki, ki jih je dobavitelj skladno s predpisi dolžan zaračunati končnemu odjemalcu, in podobno), in sicer do dneva, ko Prodajalec skladno s predpisi ni več registriran kot kupčev dobavitelj. V primeru prenehanja Pogodbe iz razlogov na strani kupca je kupec zavezanec za plačilo vseh stroškov, ki nastanejo operaterju v zvezi z morebitnim odklopom merilnega mesta, ki je bilo predmet Pogodbe, z omrežja (in sicer tudi, če do odklopa ne pride, a so stroški dejansko nastali – na primer stroški obiska monterja in podobno) ter morebitnim ponovnim priklopom na omrežje.

11. POSTOPEK OBRAVNAVE PRITOŽB KUPCEV IN REŠEVANJE SPOROV

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja. Prodajalec skladno s predpisi zagotavlja postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov in  ter pritožb kupcev, in sicer na način, da se spori med Prodajalcem in kupcem prednostno rešujejo po mirni poti, tudi s strani imenovane neodvisne in nepristranske osebe. Izbrani izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) je Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, Ljubljana, tel.: +386 8 20 56 590, e-naslov: info@ecdr.si, spletni naslov: http://www.ecdr.si. Postopek reševanja pritožb in reklamacij ter ostale informacije o tem postopku so dosegljivi na spletnih straneh Prodajalca. 
V primeru, da mirna in sporazumna rešitev spora ni mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno skladno z zakonodajo. 

12. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec bo osebne podatke v zvezi s pogodbenim razmerjem s kupcem zbiral, obdeloval, hranil in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo brez morebitnega izrecnega soglasja kupca za uporabo za druge namene uporabljal le izvajanje določb Pogodbe in teh Splošnih pogojev. Prodajalec bo resničnost podatkov in spremembe osebnih podatkov lahko preverjal pri pristojnih organih.

13. KONČNE DOLOČBE

Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso dogovorjene s temi Splošnimi pogoji in Pogodbo, se uporabljajo določila vsakokrat veljavnih predpisov, ki vplivajo na odnos med strankama. Smiselno se uporabljajo vse spremembe in dopolnitve predpisov, navedene v teh Splošnih pogojih, v primeru razhajanj med določili teh Splošnih pogojev in veljavnimi predpisi, se le-ti uporabljajo neposredno, Prodajalec pa bo v tem primeru na svojih spletnih straneh objavil čistopis teh Splošnih pogojev, kar ne šteje za spremembe teh Splošnih pogojev. 
Eventualno neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve ter neurejenost posameznega vprašanja tako po teh Splošnih pogojih kot tudi po Pogodbi in drugih listinah, izdanih v zvezi s Pogodbo in drugo pogodbeno dokumentacijo, ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost teh Splošnih pogojev, Pogodbe ter drugih listin kot celote. V navedenih primerih bo takšno določbo ali pogodbeno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu pogodbenih strank in namenu teh Splošnih pogojev ali Pogodbe oziroma druge listine v času njene sklenitve.
Ti Splošni pogoji v celoti nadomeščajo prej veljavne splošne pogoje družbe INVOLTA d.o.o. ter veljajo od vključno dne 15.4.2021 do preklica in se uporabljajo tako za Pogodbe, sklenjene pred 15.4.2021, ki so se sklicevale na prej veljavne splošne pogoje, kot tudi za Pogodbe, sklenjene po vključno 15.4.2021, ki se sklicujejo na te splošne pogoje.

Ljubljana, dne 15. 4. 2021

INVOLTA d.o.o.
Denis Hovelja, direktor 

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovojujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene
X
Spoštovani,

obveščamo vas, da skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe Involta d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem, ki so sestavni del Pogodbe o dobavi električne energije, družba Involta d.o.o. z dnem 1. 1. 2022 izstopa s trga električne energije ter obenem preneha z dobavo električne energije svojim odjemalcem.

Skladno z zgoraj navedenim vas seznanjamo s pravico do menjave dobavitelja električne energije ter vas pozivamo k čim prejšnji sklenitvi nove Pogodbe o dobavi električne energije z novo izbranim dobaviteljem. Seznam vseh dobaviteljev na trgu električne energije je objavljen na spletni strani SODO in sicer na povezavi: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije.

V primeru, da ne sklenete nove pogodbe z izbranim dobaviteljem električne energije, boste skladno z 32. členom Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) z dnem izključitve dobavitelja iz bilančne sheme dne 1. 1. 2022 samodejno in nemudoma prešli na zasilno oskrbo.

Pri tem vas dodatno seznanjamo, da se cena električne energije za zasilno oskrbo obračunava po ceniku zasilne oskrbe, in je do 25 % višja od borznih cen za nakup energije na trgu. Cenik zasilne oskrbe je objavljen na spletni strani SODO d. o. o. https://www.sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo in se v skladu z veljavnimi predpisi ter glede na rast cen električne energije na trgu, usklajuje predvidoma mesečno.

Lep pozdrav,

Involta d.o.o.